Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

Idź do spisu treści

Menu główne

Polityka Prywatności

RODO
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
*, informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt z siedzibą w Pruszkowie.

Korzystając z naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie pozostawionych danych przez Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt. Dane z dzienników logów (adres IP) przechowujemy przez czas nieokreślony, a wykorzystujemy wyłącznie do celów administrowania stroną, nie zabiegamy o identyfikację użytkowników na ich podstawie. Danych identyfikacyjnych nie sprzedajemy ani nie przekazujemy innym podmiotom, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Nasza strona nie używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych bezpośrednio przy pomocy strony www. Mają one charakter jedynie informacyjny. Służą nam one do celów statystycznych oraz do zapewnienia poprawności działania naszych stron. Zbieranych danych nie wykorzystujemy w celach marketingowych, w tym nie dokonujemy profilowania. Nie przekazujemy ich także podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych oraz personalizacji reklamy.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora. Poza tym dane te będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Państwa dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Korespondencja tradycyjna i e-mailowa

- W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem: tradycyjnej korespondencji lub poczty e-mail niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane Osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
- Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością.
- Administrator przetwarza jedynie Dane Osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych Osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Kontakt z Administratorem w/s danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail:
info@abia.pl lub adres korespondencyjny: Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt, Skr. Poczt. 13, 05-800 Pruszków.
Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Każda osoba, której dotyczą dane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.
Zabezpieczenie danych osobowych odbywa się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Dobrowolne korzystanie z serwisu internetowego Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt, działającego w domenie internetowej abia.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, pozostawionych w serwisie IZAB.
- Zakłada się, że dobrowolne korzystanie z serwisu internetowego Islamskiego Zgromadzenia Ahl-ul-Bayt oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, a także prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego